Straipsnių atrankos ir recenzavimo kriterijai (LT).

 

 • Mokslinės publikacijos pavadinimas.
 • Mokslinės problemos aktualumas ir originalumas.
 • Mokslinių tyrimų problemos, tikslo, uždavinių formulavimas.
 • Tyrimo metodologijos ir metodų pateikimas bei pagrindimas.
 • Pasirinktos mokslinės problemos nagrinėjimas.
 • Tekste pateikiama iliustracinė medžiaga (paveikslai,lentelės, schemos, grafikai, nuotraukos ir kt.) yra reikalingi,tinkamai parengti.
 • Išvados arba apibendrinimas susieti su mokslinės publikacijos moksline problema, tikslu, pateiktais ir pagrįstais tyrimo rezultatais.
 • Nuorodos pateiktos tekste ir literatūros sąrašas sudarytas tinkamai.
 • Mokslinės publikacijos kalbos taisyklingumas.
 • Santraukoje pateikiamos informacijos išsamumas.
 • Esminių žodžių tinkamumas.