Kvalifikacijos kėlimas (LT)

VASPVT informacija dėl kvalifikacijos tobulinimo:

“Tobulinimosi formos ir kaip šių formų tobulinimasis Lietuvoje ar užsienyje vertinimas valandomis, nustato Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr.132  „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“.

Kaip nustato šio teisės akto 4.8 punktas:

 “4.8. paskelbtas mokslinis straipsnis:

4.8.1. užsienio ar tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir leidiniuose su citavimo indeksu – 90 valandų;

4.8.2. užsienio ar tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir leidiniuose – 75 valandos;

4.8.3. pripažintuose Lietuvos mokslo žurnaluose – 30 valandų;

4.8.4. Lietuvoje organizuotos mokslinės-praktinės konferencijos, kitame medicinos, odontologijos, slaugos, visuomenės sveikatos ar farmacijos mokslo leidinyje – 10 valandų;

4.8.5. užsienyje organizuotos mokslinės-praktinės konferencijos, kitame medicinos, odontologijos, slaugos, visuomenės sveikatos ar farmacijos mokslo leidinyje – 15 valandų;”.

Primename, kad šis teisės aktas (6 punktas) nustato, kad tuo atveju, kai “mokslinio pranešimo, straipsnio, tezių autoriai yra keli, valandų skaičius nustatomas bendrą valandų skaičių padalijus iš autorių skaičiaus. Įskaitomi moksliniai pranešimai, straipsniai, tezės parengti per paskutinius penkerius metus.”

Be to, svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad “valandų skaičius, įvertinus šiuos mokslinius straipsnius, kaip nurodyta 4.8 punkte, neturi viršyti 60 proc. privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo trukmės”, tai nustatyta to paties teisės akto 12 punktu.”

Priimami straipsniai: tiriamieji, apžvalginiai, klinikinio atvejo, kelių klinikinių atvejų, metaanalizės.

STRAIPSNIO PATEIKIMO FORMA